US DE COOKIES
Utilitzem cookies necessàries de sistema per al correcte funcionament de la web i cookies opcionals de Google Analytics per obtenir estadístiques de visita (sense obtenir dades personals). + Info
Acceptar cookies

Objectius

 

Bona part de les iniciatives desenvolupades fins ara han abordat la situació actual d'aquests territoris en termes sociodemogràfics, polítics i econòmics. En l'anàlisi de situació realitzat per la FSE en relació als indicadors sociodemogràfics i l'anàlisi de l'estat de salut de la comarca, cal destacar que l'Alt Empordà i el municipi de Figueres presenten alguns trets diferencials en relació a la resta de Catalunya. Entre els més rellevants, cal mencionar:

  • El significatiu volum de població migrant, en relació al total poblacional, durant les darreres dècades
  • Un progressiu augment del procés de sobreenvelliment poblacional (que va aparellat a un enfortiment de les dinàmiques d'envelliment poblacional) 
  • Una pervivència dels indicadors de caràcter econòmic associats a l'etapa de crisi econòmica recent (alts nivells d'atur, disponibilitat de recursos econòmics i consolidació de nivells de pobresa) 

La bibliografia existent evidencia que aquests trets diferencials acaben generant col·lectius / segments poblacionals que, d'una banda, desemboquen en situació de risc i exclusió social; de l'altra, i donades aquestes situacions, acaben fent un ús determinat dels serveis socials i sanitaris. Així mateix, les polítiques públiques assenyalen la necessitat de plantejar i dur a terme certes actuacions intersectorials per tal de mitigar aquestes situacions i els efectes nocius que provoquen, tant a nivell individual com col·lectiu. 

Davant les evidències que es desprenen dels estudis i anàlisis realitzats, la Fundació Salut Empordà vol corresponsabilitzar-se en la millora de la salut de la seva població de referència amb la resta d'agents del territori. En aquest sentit, per tal de generar coneixement en l'evolució dels determinants socials i el seu impacte en la salut, vol impulsar una nova iniciativa destinada a seguir aprofundint en el coneixement adquirit i en la formulació / precisió / operativització d'aquestes actuacions, tant intersectorials com d'articulació d'estratègies sanitàries i socials.

Aquestes estratègies es desenvoluparan amb una visió d'atenció centrada en la persona, de manera que es tinguin en compte totes les seves necessitats, i a partir de les diferents dimensions: biopsicosocials, físiques, psicològiques i d'entorn. És per això que, ja que progressivament es disposa de major informació, més sistematitzada i amb una major freqüència de revisió i actualització, es planteja disposar d'eines que permetin seguir monitoritzant i avaluant la situació del territori de la comarca de l'Alt Empordà i del municipi de Figueres.

 

Línies a desenvolupar

 

INDIKA Pol de Salut i Social de l'Alt Empordà vol néixer amb vocació d'observatori i amb la missió d'afavorir la generació de coneixement de l'impacte dels determinants socials en la salut. Vol ajudar a formular indicadors de salut, posant a disposició dels agents socials i de salut i dels ens locals del territori informació rellevant amb imparcialitat, credibilitat i rigor. Aquesta informació ha de permetre orientar estratègies intersectorials i alinear als agents de salut i socials per tal de treballar de manera coordinada, per donar millor resposta a les necessitats de salut de la població, considerant també les socials. INDIKA també es coordinarà amb altres iniciatives que s'impulsaran a nivell de Girona amb l'eix de Regió Saludable.

Des del Pol de Salut i Salut de l'Alt Empordà es definiran les línies a desenvolupar mitjançant la creació d'un sistema d'indicadors per a cada línia. Les línies identificades per a desenvolupar a curt termini són:

  • Establir un eix de treball / seguiment vinculat a la població migrant i l'ús de serveis de salut
  • Establir un eix de treball / seguiment vinculat a la gent gran i l'ús de serveis de salut
  • Establir un eix de treball / seguiment vinculat a la població en situació de pobresa i l'ús de serveis de salut
  • Establir un eix de treball que contempli altra població vulnerable (com infància per exemple) i l'ús de serveis de salut
  • Establir un eix de treball / seguiment vinculat a dades mediambientals disponibles.

 

 L'aterratge d'aquests eixos es realitzaria a través:

  • D'un procés de selecció d'indicadors que permetessin determinar la seva situació en termes socioeconòmics i d'us de serveis de salut d'acord amb les bases de dades / sèries històriques i altres fonts documentals disponibles. 
  • D'un procés de sistematització i processament d'aquests indicadors per tal de poder extreure observacions / consideracions que permetessin donar continuïtat als esforços desenvolupats prèviament i complementar el coneixement generat fins el moment.  

Projectes
DAREmpordà
Llavor de futur
Projecte Feder
PROJECTES
Compra pública d\'innovació

Entitat proveïdora de:

Departament de Salut
CatSAlut
Departament de Treball, Afers socials i Famílies

Certificacions:

Medical Tourism Certification MTQUA